Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης, σε Αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 638/72758/02.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του Ν. 3852/2010 ”.