Επιβολή Kράτησης 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ

Σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4912/2022 και την δημοσίευση στο ΦΕΚ 908/30.09.2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 29/27.9.2022, με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και 8 Σύμβουλοι της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η  εν λόγω αρχή σε σημερινή της ανακοίνωση  (07.10.2022) στο διαδικτυακό της τόπο αναφέρει ότι:

«Σε συνέχεια  των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α’ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ) και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό Λογαριασμό.

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432»

Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.