Επεξεργασία αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3423/22-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔ Α/55968/540/18-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την “Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462
και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500001″.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την έκδοση απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης από το αρμόδιο όργανο, οι δικαιούχοι φορείς του έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» (Δήμοι Περιφέρειες, κ.λπ. φορείς), έχουν την δυνατότητα να προβούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς προσχωρήσουν στους όρους της παραπάνω σύμβασης και στην υπογραφή της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.