Επίδομα θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους που άσκησαν αυτοδίκαια καθήκοντα αναπληρωτών προϊσταμένων

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 29/ 2022 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, “Η αναπλήρωση Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 Υ.Κ., δύναται να λάβει χώρα αυτοδίκαια (χωρίς την προηγούμενη έκδοση πράξης ορισμού του αναπληρωτή προϊσταμένου από το αρμόδιο όργανο), χωρίς το γεγονός αυτό να ασκεί επιρροή στην καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι συναρτάται με τη νομιμότητα της αναπλήρωσης και την ουσιαστική άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου. Οι χορηγηθείσες βεβαιώσεις της υπηρεσίας, βάσει στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου των υπαλλήλων από τις οποίες αποδεικνύονται οι ως άνω προϋποθέσεις, αρκούν για την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους.”.