Επέκταση της παροχής προστασίας μητρότητας, στους 9 μήνες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 219 – 25/11/2022, ο Νόμος 4997/2022.

Μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 43 του Νόμου, τροποποιείται το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 και αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Περαιτέρω, τίθενται ορισμοί ως προς τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια», προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Επίσης, η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας της παρ. 1 προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ.1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Τέλος, στην παρ. 2 του άρθρου 83 ορίζεται ότι στο Άρθρο 43, υπάγονται και οι δικαιούχοι που κάνουν χρήση της ειδικής Άδειας προστασίας της μητρότητας της παρ. 1 του Άρθρου 142 του ν.3655/2008, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4997/22, δηλαδή στις 25/11/2022 και για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα (9) μηνών.

Για την κοινοποίηση/διευκρίνηση των ανωτέρω Διατάξεων του Ν. 4997/2022, σχετικά με την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας και τον καθορισμό των όμοιων διευκολύνσεων, προκειμένου να προσδιοριστεί η διάρκεια της άδειας για την ανατροφή τέκνου, εκδόθηκε και η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/220/οικ. 18990/7.12.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.