Εξ. Επείγον Γεν. Έγγραφο Α41/1 3/04/2012 Ι.Κ.Α. για κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/02/2012.

23/04/2012

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/02/2012.