Εξόφληση-ρύθμιση οφειλών Αιρετών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 110936/27-12-2023 Εγκύκλιος του Υπυργείου Εσωτερικών, με θέμα την ” Εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών των αιρετών των δημοτικών αρχών – άρθρο 11 του ν. 4804/2021″.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, οι αιρετοί έχουν χρέος να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές ποσού άνω των τριακοσίων ευρώ που είχαν πριν την εκλογή τους έως και 2/01/2024. Στην περίπτωση επίσης που ο αιρετός έχει για πρώτη φορά, δηλαδή μετά την εκλογή του χρέος, τότε υποχρεούται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός  δέκα ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής κατέστη οριστική και έλαβε γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.