Εξαιρέσεις από τον ετήσιο Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για τον Δημόσιο Τομέα

Εξαιρέσεις από τον ετήσιο Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για τον Δημόσιο Τομέα

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023 η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα τις “Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019”. 

Εκτός των αλλων στην ανωτέρω Απόφαση, συγκαταλέγονται οι εξής ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:

  • Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
  • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου :Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, η ισχύς της οποίας έχει παραταθεί έως 30-06-2023
  • Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας