Εξαιρέσεις από Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/20-03-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937 /οικ.10223/15-06-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις ” ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ”.

Με βάση την ανωτέρω Εγκύκλιο, εξαιρούνται από τις 1-07-2023 και έπειτα μόνο οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών  (με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 ).