Εξαίρεση ΝΠΔΔ Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση του άρθρου 27 N. 5056/2023

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 7549/31-12-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 108912/19-12-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα την “Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).”.