Εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του Άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5623/02.11.2022, η υπ’ Αριθμ. 102080/24.10.2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του σχεδίου Απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωμοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και επανεξέτασης επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και για τα οποία έχει ήδη εκδώσει γνώμη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει την 21η Νοεμβρίου του 2022.

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης, η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 49341/19.05.2020 Απόφαση καταργείται. Όσες υποθέσεις επί των ήδη απεσταλμένων σχεδίων αποφάσεων των αναθετουσών αρχών εκκρεμούν ενώπιον της, περιέρχονται στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί, δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 140 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).

Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών για την έκδοση γνωμοδότησης εκκινεί εκ νέου, με σχετική ενημέρωση έκαστης αναθέτουσας αρχής.