ΕΝΦΙΑ: Φορολογική Ταυτότητα Ακινήτων-Πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του Φόρου

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ Β’ 3706-11/08/2021, οι υπ’ Αριθμ. Α. 1175 – 05/08/2021 και υπ’ Αριθμ. Α. 1176 – 05/08/2021 Αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων με τίτλο: “Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων” και “Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων“, αντίστοιχα.