Ενσωμάτωση του σχεδίου Π/Y έτους 2020 των ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α.

Κοινοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμου έτους 2020 για τα ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α., στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να βρείτε τους υπόχρεους φορείς εδώ.