Ενιαίο Τέλος για το Β’ Τρίμηνο του 2022, στους Δήμους με μoνάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4685/05-09-2022, η Υπ. Αριθμ. 497241 – 29/08/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα την : “Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους και χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020“.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ, αποφασίστηκε η Απόδοση του ενιαίου τέλους του δεύτερου τριμήνου έτους 2022, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού 508.935,70€, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν.4662/2020 (Α΄27) και αναλύεται ανά Δήμο στους Πίνακες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Απόφαση.