Ενιαίο Τέλος για το Α’ Τρίμηνο του 2022 στους Δήμους, με μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4217/10-08-2022, η υπ. Αριθμ. 455189 – 4/08/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: “Καταβολή ενιαίου τέλους για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους και χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και Αποζημιώσεων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.“.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ αποφασίστηκε η απόδοση του ενιαίου τέλους για το πρώτο Τρίμηνο του έτους 2022, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού 649.960,08 Ευρώ, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 και αναλύεται ανά Δήμο στους πίνακες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση.