Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420 – 30/06/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων”.

Συγκεκριμένα η Εγκύκλιος αναφέρεται στα κάτωθι:

Α. Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ

Β. Υπολογισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων κλάδου

Γ. Κριτήρια αξιολόγησης των αιτημάτων από την ΚΕΚ

Δ. Ολοκλήρωση της μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ

ΣΤ. Απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας

Ζ. Ισχύς των τροποποιούμενων διατάξεων- χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021

Η. Λοιπές διατάξεις

Θ. Προθεσμίες προς ενέργεια – Γενικές Οδηγίες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ήταν η 22α/6/2021, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχουν προβεί στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους μέχρι και την 7η /7/2021.