Ενημέρωση ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 54938/Σ.474 – 21/07/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021”.