Ενημέρωση για Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 32477 ΕΞ 2023/12-07-2023Έγγραφο του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 21.07.2023.”

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, το υπουργείο ενημερώνει τους χρήστες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ πως την Παρασκευή 21/07/2023 και ώρα 17:01 το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 24.07.2023 και ώρα 18.00 μμ. Δε θα επηρεαστεί επίσης η πρόσβαση των χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDin. Διευκρινίζονται επιπλέον πως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα.