Ενημέρωση για Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ11/241580/07-08-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, πιστοποιείται η αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από την Παρασκευή 04/08/2023 και ώρα 20:20 έως και τη Δευτέρα 07/08/2023 και ώρα
10:40.Για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγή αποκλεισμών και αμφισβητήσεων κατά την υποβολή προσφορών,προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω έγγραφο και την σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα επόμενα βήματα των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατα το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  1. που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται ναπραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
  2. που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται από την Διεύθυνσή Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξής του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα εδώ , με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.