Ενημέρωση για Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 34384 ΕΞ 2023/25-07-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 25.07.2023″.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, πιστοποιείται  η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ  την Τρίτη 25/07/2023 και από ώρα 9:00 έως και 11:10.όπου παρουσιάστηκαν κυρίως σε χρήστες Οικονομικών Φορέων σημαντικές δυσχέρειες όσον αφορά την απρόσκοπτη προετοιμασία και την έγκαιρη υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών τους.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  1. που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται ναπραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
  2. που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται από την Διεύθυνσή Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξής του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα εδώ , με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.