Ενημέρωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

Ανακοινώθηκαν σε Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. διευκρίνισεις για τους φορείς που συμμετέχουν στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.

Αναλυτικότερα:

1. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ΜΔΠ), των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, θα είναι
διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στο τέλος Οκτωβρίου 2020.Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης με τις πρωτότυπες υπογραφές των ωφελούμενων θα πρέπει να τηρούνται στις δομές του φορέα και να είναι διαθέσιμα σε όλα τα ελεγκτικά όργανα του Προγράμματος.

2. Η πρώτη πληρωμή των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ωφελούμενους (με voucher) του
προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2020. Θα υπάρξει ανακοίνωση με σχετικές Οδηγίες.

3. Η υποχρέωση δημοσιότητας των Φορέων για τις δομές τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

4. Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου αποτελεί υποχρέωση της /του κάθε ωφελούμενης/ου.