Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6606/22-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 50055 ΕΞ 2023/20-11-2023 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων».”.

Με βάση την ως άνω Απόφαση, ορίζεται πως τα στοιχεία τα οποία αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 01/01/2022 έως 31/12/2022 αναρτώνται μέχρι και 05/12/2023 .