Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 2/ 48219 /ΔΡΓΚ – 22/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021”.