Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ.)

Σκοπός Προγράμματος: η ταχεία ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) της Χώρας, ούτως ώστε, μέσω αυτών, να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την Επικράτεια.

Ποσοστό χρηματοδότησης: 100%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δήμων: 10 Ιουλίου 2020.

Σχετικά Έγγραφα:

  1. Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ.
  2. Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  3. Τεχνική Έκθεση