υπ’ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/919/οικ.16567/19.10.2022 Εγκύκλιος