Εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο «Myanarrotikes: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)»

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/919/οικ.16567/19.10.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΑΑ, που έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2022, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε Προϊσταμένους και υπαλλήλους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητα τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους και θα οριστούν ως διαχειριστές του υποσυστήματος διαχείρισης αναρρωτικών αδειών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).