Εκπαιδευτικά Προγράμματα «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου»

Εκδόθηκε, η Υπ’ Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/912/ οικ. 14798/21.09.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται η δημιουργία επιμορφωτικών Προγραμμάτων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε υπαλλήλους και προϊσταμένους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητα τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, μετατάξεων και αποσπάσεων, αξιολογήσεις Yπαλλήλων καθώς και διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων εκείνων γνώσεων, που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέγχου και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).