Εκλογή των 2 αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 43850/01-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ Βαθμού“.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 01/01/2023 έως 31/12/2024.

Η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των οποίων η θητεία έληγε στις 31/12/2020, παρατάθηκε μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων έως 31/12/2021 και, σε κάθε περίπτωση, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχθηκαν βάσει Εκλογών που διεξήχθησαν κατά τη διετία 2021- 2022, λήγει στις 31/12/2022.

Δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων / ειδικοτήτων προσωπικού, που ανήκουν οργανικά στο φορέα και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι ανωτέρω Υπάλληλοι, εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι υποχρεωτική.