Εκλογή νέου Δημάρχου λόγω θανάτου του προηγούμενου – Σύμπραξη με δημοτικές παρατάξεις – Υποψηφιότητες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 31778/10-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται ότι η υπ΄ αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση, το Γ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 60 του Νόμου 3852/2010:

Σε περίπτωση κένωσης, λόγω θανάτου, της θέσης του δημάρχου, του οποίου η παράταξη είχε συμπράξει με περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, το σώμα εκλογής του νέου δημάρχου αποτελούν μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δήμαρχου, οι οποίοι και μόνον μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή νέου δημάρχου και όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από τις δημοτικές παρατάξεις, με τις οποίες είχε συμπράξει η παράταξη του αποβιώσαντος Δημάρχου.“.