Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.933/96605/29.12.2021, η οποία επικαιροποιεί τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις για την διαδικασία  ανάδειξης των μελών των προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου τα δημοτικά συμβούλια να διευκολυνθούν στην εκλογή των νέων μελών των προεδρείων τους.

Επιπλέον, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/29.12.2021, επί της οποίας παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134)