Εκλογές 2023: Τι ισχύει με Προσλήψεις, Άδειες προσωπικού και Δημόσιες Συμβάσεις στους ΟΤΑ κατά την Προεκλογική Περίοδο των Εθνικών Εκλογών

Ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 21η Μαΐου 2023, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τους περιορισμούς και τα κωλύματα που προκύπτουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τις προσλήψεις και τις άδειες προσωπικού καθώς και για θέματα δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η έναρξη της οποίας – για τις προσεχείς εκλογές – τοποθετείται την επόμενη της δημοσίευσης του Π.Δ. διάλυσης της Βουλής (Π.Δ 45/22.04.2023, ΦΕΚ 99/τχ Α’) ήτοι την Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

 

 • Αναστολή προσλήψεων & υπηρεσιακών μεταβολών στους ΟΤΑ

Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση, κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων των ΟΤΑ εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. Από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις, η νομοθεσία προβλέπει μια σειρά από εξαιρέσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:

 1. η πρόσληψη μετακλητού προσωπικού (ειδικοί συνεργάτες, σύμβουλοι, κλπ).
 2. η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.
 3. οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας.
 4. οι πράξεις (πρόσληψης, απόλυσης, κ.α.) που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
 5.  οι προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και  η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, υδρονομέων άρδευσης, χειριστών μηχανημάτων έργου, εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ, του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας.
 6. η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων σε ΦΕΚ.
 7. Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και στην πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Διοικητικοί, κλπ), των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από αναπλήρωση από τους πίνακες κατάταξης της παραπάνω προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την  4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 8. Η έκδοση πράξεων μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε Δήμους σε θέσεις κλάδου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 5003/2022.
 9. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΣΚ, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 5043/2023 (ήτοι 13.04.2023) από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

 

 • Θέματα αδειών προσωπικού ΟΤΑ

A) Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 106 του ΠΔ 26/2012, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Π.Δ. που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.  Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια ύστερα από έγκριση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου των ΟΤΑ.

 

Β) Ειδική εκλογική άδεια

Στους τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών, χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ’ αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του ΟΤΑ όπου υπηρετούν, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

 

 •  Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ – Διενέργεια/Σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ και τη διενέργεια/σύναψη δημοσίων συμβάσεων, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, παρά μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

 

Τέλος, στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται οι κυριότερες προθεσμίες και οι αντίστοιχες ενέργειες που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Fb Img 1682505132676 99

Πηγή: polis2020.wordpress.com