Εκλογές Αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για τα έτη 2023-2024

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22 /1318/οικ.10294 – 24/06/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Εκλογές Αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024.”.

Με την εν λόγω Εγκύκλιο, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών Εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 01/01/2023 έως τις 31/12/2024.

Η κατάρτιση των Πινάκων εκλογέων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τις 30/06/2022. Στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων, τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

Επισημαίνεται ότι ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που υπαγόταν και πριν τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι Υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Οι υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε αναστολή καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στερούνται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για όσο διάστημα βρίσκονται σε αναστολή.

H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε), η οποία ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΝΠΔΔ, το αργότερο μέχρι τις 15/09/2022.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.