Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2091- 20/05/2021, η υπ’ Αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ- 18/05/2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 1: “Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους μέχρι την 30.06.2021“.

Επίσης, η παρ. 9 του αρθ. 1 ορίζει ότι: “Το 60% των εισπραχθέντων ποσών επιχορήγησης, παρακρατείται ισόποσα κατά τα έτη 2022 έως και 2027 από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής από το ΥΠ ΕΣ των αποδιδόμενων σε αυτούς Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εξής:
– Σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (<= 200.000€).
– Σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (> 200.000€) και μέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (<=600.000 €).
– Σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (>600.000€).
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η επιστροφή του 60% της εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το διακανονισμό που ισχύει για τους ΟΤΑ”.

Το άρθρο 2 ορίζει ότι: “Για τους ΟΤΑ που λαμβάνουν ποσά επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά και για τους ΟΤΑ
που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικ. έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή, υπό την έννοια της επόμενης παραγράφου, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας, τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ”.