Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3238-4/8/2020 η υπ’ Αριθμ. Αριθμ. 2/31648 /ΔΠΓΚ – 3/8/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: ” Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. “.