Ειδικό τέλος 14% υπέρ Δήμων από Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για το 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 74 – 15/04/2022, ο Νόμος 4920/2022, με θέμα την: Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, […] και συναφείς διατάξεις”.

Στο άρθρο 229 του Νόμου, ορίζεται ότι οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καταβάλλουν ειδικό τέλος ίσο με το δεκατέσσερα τοις εκατό των καθαρών κερδών τους (μετά φόρων) του έτους 2021, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος αυτό, προκειμένου να αποδοθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού, οι οποίοι κείνται στα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας των ανωτέρω Διαχειριστών. Το τέλος καταβάλλεται από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτόν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4920/22 (ημερ. έναρξης ισχύος 15.04.2022).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε Ο.Τ.Α. στην κατανάλωση φυσικού αερίου για το έτος 2021, προσδιορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που παρακολουθούν την απόδοσή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.