Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών: Στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2112 – 28/04/2022, η Υπ’ Αριθμ. 43903 – 27/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης”.