Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1954 – 19/04/2022, η υπ΄Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694-08/04/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»”.

Η Απόφαση περιλαμβάνει το Πεδίο Εφαρμογής, την Περιγραφή, τις Θεματικές Ενότητες, τις Προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής, τη Διαδικασία αξιολόγησης, την κλίμακα και τον τρόπο βαθμολόγησης, καθώς και τον τύπο Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος.