Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών

Με το Έγγραφο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 4665/30.08.2022, γνωστοποιείται η υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.), για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.».

Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους Φορείς της γενικής κυβέρνησης, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και σε αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις τυπικές Προϋποθέσεις, υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp), μέχρι τις 14/9/2022.

Η γραπτή δοκιμασία, θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής, ενώ σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί και στους υποψηφίους με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει.