Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2130/30-04-2022, η υπ΄Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821-29/04/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών”.