Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4494-29/09/2021, η υπ’ Αριθμ.: Αριθμ. Φ.473/45/482830/Σ.2868  – 28/09/2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας“.

Η Απόφαση προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα, μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το περιεχόμενο του Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας, καθώς και τον τρόπο, τη διάρκεια και τη διαδικασία της παρακολούθησης.