Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ A’ 163/06.10.2023) εισήχθη στη δημοτική λειτουργία η υποχρέωση διεξαγωγής μιας ειδικής, μη αποφασιστικού χαρακτήρα, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων του έργου και της δράσης της δημοτικής αρχής. Η εν λόγω συνεδρίαση διεξάγεται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες και είναι δημόσια, σε αυτή δε συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

H ευθύνη σύγκλησης της ειδικής αυτής συνεδρίασης ανήκει στον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη συγκαλέσει ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν προταθεί θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους ή τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων/συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, καθώς τυχόν παράλειψη σύγκλησης αυτής συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, λαμβάνει χώρα δια ζώσης, ωστόσο στην περίπτωση που κάποια μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε αυτή με φυσική παρουσία μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος και δεν λαμβάνονται αποφάσεις ενώ για την έναρξη και διεξαγωγή αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων της απαρτίας του άρθρου 67, παρ. 10 του ν. 3852/2010.

Για τη συμμετοχή στη διμηνιαία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής προβλέπεται αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, πέραν της αποζημίωσης που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις λοιπές συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Νομοθεσία – Χρήσιμα Έγγραφα


Τι πρέπει να γνωρίζω για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Χρόνος συνεδρίασης: κάθε δύο (2) μήνες υποχρεωτικά.

Η χρονική περίοδος των δύο (2) μηνών εντός της οποίας οφείλει να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση λογίζεται ημερολογιακά, ανά δίμηνο του έτους (δηλ. Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, ΙούλιοΑύγουστο, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, Νοέμβριο – Δεκέμβριο).

Χρόνος υποβολής θεμάτων: τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης – η κατάθεση των θεμάτων γίνεται εγγράφως  στο προεδρείο του Δ.Σ.

Αριθμός θεμάτων προς συζήτηση:

  • έως ένα (1) θέμα / δημοτικό σύμβουλο.
  • έως δέκα (10) θέματα συνολικά.
  • έως τρία (3) θέματα προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.
  • έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον έχουν τεθεί από πρόεδρους  δημοτικών κοινοτήτων [καθ’ υπέρβαση των δέκα (10) θεμάτων].

Υποχρεωτική παρουσία αιρετών: Ναι

Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Χρόνος ενημέρωσης δημοτικών συμβούλων: Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με ευθύνη του/της Προέδρου του Δ.Σ.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης – δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τα μέλη του Δ.Σ. που αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

Συζήτηση ή λήψη απόφασης επί άλλων θεμάτων: Δεν επιτρέπεται.

Απαρτία οργάνου: Δεν απαιτείται.

Βρείτε την Πρότυπη Πρόσκληση εδώ