Ειδικές οδηγίες υποβολής αιτημάτων των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 49938 – 6/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: ” Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021″.