Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6132 – 01/12/2022, η υπ’ Αριθμ. 114274/29.11.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των Δαπανών των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).