ΕΕΤΑΑ: Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη συμμετοχή Δήμων και Νομικών Προσώπων στη Χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων Βρεφικών και Παιδικών Τμημάτων

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ.Πρωτ. : 6017 – 09/05/2022 Απόφαση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα: “4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”.

Συγκεκριμένα, στην 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8454/30-6-2020 προστίθενται τα ακόλουθα:

“… 7. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του Προγράμματος το αργότερο έως τις 31/10/2022 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31/12/2022, οπότε και λήγει οριστικά το πρόγραμμα.

8. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος εντός των προθεσμιών της ανωτέρω παραγράφου, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα καταβληθέντα σε αυτούς ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ποσά αυτά καταλογίζονται σε βάρος των ανοικείως λαβόντων και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

9. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα της χρηματοδότησης που έλαβε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.”.