ΕΕΤΑΑ: Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη συμμετοχή Δήμων και Νομικών Προσώπων στη Χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων Βρεφικών και Παιδικών Τμημάτων

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αρ. Πρωτ. : 18086 – 29/12/2022 Απόφαση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα την: “5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.”.

Συγκεκριμένα, στην 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ.6017/9-5-20222 τροποποιούνται τα ακόλουθα:

“7. Οι δικαιούχοι, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του Προγράμματος το αργότερο έως τις 30/11/2023 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31/12/2023, οπότε και λήγει οριστικά το πρόγραμμα”.