Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 41 – 268324 – 14/07/2021 , Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με τίτλο: «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις».

Ειδικότερα, επί της εγκυκλίου αναφέρεται :

“…με την παρούσα γνωστοποιούμε τους απαλλασσόμενους από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρακαλούμε για ενιαία εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:…

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με το ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013 – ΦΕΚ 185 Α’).”