Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 48 – 337927 – 06/09/2021, Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με τίτλο: «Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998», στην οποία περιγράφονται/αναλύονται οι διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθηθούν ανά περίπτωση ενδιαφερόμενου.

Ειδικότερα, επί της εγκυκλίου αναφέρεται :

“…προκειμένου να αποφευχθεί η όποια καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτούντων που πάσχουν από παθήσεις, οι οποίες υπάγονται στον πίνακα χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, όπως ακολουθηθούν οι κάτωθι διαδικασίες ανά περίπτωση:

Α. Πρώτη ή νέα αίτηση για αξιολόγηση αναπηρίας

Β. Εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α, η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα της με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.Β’/17.08.2018)

Γ. Εν ισχύ γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα της με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/ 02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.Β’/17.08.2018)