Εγκύκλιος 6 , ΥΠΕΣ

14/01/2015

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α΄270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.