Εγκύκλιος 53-20/11/2014 ,ΥΠ.ΕΣ

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων,των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.