Εγκύκλιος 47/ 18-06-2012 Ι.Κ.Α. για βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους πληρωμών που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσειο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

26/06/2012

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους πληρωμών που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Πραγραμμάτων.